Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 26-09-1925

Verkoop - Vlagtwedde.

Op Dinsdag 6 October 1925, 's nam. 6 uur, zal ten verzoeke van de weduwe en de benificiaire erfgenamen van WILLEM DAANJE, na bekomen rechterlijke machtiging, ten huize van SCHOBER (Waterschapshuis) te Vlagtwedde, publiek worden verkocht:

I. Eene Boerenbehuizing, met erf, tuin, uitmuntende bouw- en groenlanden en laan te Ellersinghuizen, samen groot 11 H.A.

II. Bouwland, 'de Markkamp', te Ellersinghuizen, groot 4.72.70 H.A.

Aanvaarding dadelijk na de toewijzing, betaling koopsommen 1 Nov. 1925 of l Mei 1926, in 't laatste geval met bijbetaling van 3 pct. interest.

C. C. VAN INGEN,
Notaris te Wedde.

-------------------------------------

Nieuwsblad van het Noorden 08-10-1925

Afloop van verkoop en aanbesteding

VLAGTWEDDE, 7 Oct. Gisteren werd ten overstaan van den heer notaris van Ingen te Wedde, ten verzoeke van de wed. en beniflciaire erfgenamen van Willem Daanje, publiek verkocht:

1. Eene boerenbehuizing met erf, tuin, land en laan, te Ellersinghuizen, groot 11 H.A. Kooper de heer H. in 't Hout te Onstweddertange voor f 10.450,-
2. Bouwland 'de Markkamp' te Ellersinghuizen, groot 4.72.70 H.A. Kooper de heer Wilt Kraal te Ellersinghuizen voor f 3.000,-

Tevens werd ten overstaan van genoemde notaris, ten verzoeke en ter plaatse als voren, publiek provisioneel gepresenteerd:
le. 2 aandelen ad f 100,- in do Coöp. Aardappelmeelfabriek 'Westerwolde', rentende 4 pct., waarvoor werd geboden f 35,- per aandeel;
2e. 6 aandeelen ad f 25,- in de Dorschmachinevereeniging 'Harpel en Blekslage', waarvoor in totaal werd geboden f l61,-

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.