Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 24-09-1927

Boeldag - Weende.

Op Woensdag 28 September 1927, voorm. 10 uur offic. tijd, zal ten verzoeke en ten huize van den heer HARM BOELENS, te Weende, op 3 maanden crediet, publiek worden verkocht:

2 extra beste makke PAARDEN, t.w. een 7-j. blauw bonte schimmelmerrie, 'Dubine' Gron. Stamb. merrie en een 6-jar. schimmelmerrie.

15 stuks best Melk-, Drachtig- en Gustvee, en eenige VARKENS.

Voorts een zoo goed als Nieuw Boerenbeslag w.o 3 nieuwe wipkarren, met bijbehooren, w.o. één met varkensbak, 1 nieuwe kleine wipkar, (korre), ploegen, w.o. tweescharige, schoffeltuig. aardappelzeef, eggen, handzaaimachine, zaaimanden, vorken, schoppen, touwwerk, (nieuw), knuppels, groote nieuwe Duitsche kookkachel, gr. nieuwe stoompot, emmers, melkbussen, en hetgeen verder ten verkoop zal worden gepresenteerd.

Koopers moeten bekende solide medekoopers stellen.

C. C. VAN INGEN,
Notaris te Wedde.

-------------------------------------

Verkoop Vlagtwedde.

Op Woensdag 19 October 1927, des nam. 5 uur, zal ten verzoeke van de heeren R. JANSINGH, A. J. MENGER en G. MEULMAN te Vlagtwedde, ten huize van SCHOBER (Waterschapshuis) aldaar, publiek worden verkocht:

I. Eene Boerenbehuizing met erf, tuin, bouw- en groenland in De Weite no. 294. Strekkende van den straatweg Vlagtwedde-Bourtange tot het Ruiten Aakanaal, gr. 3.02.07 Hectare.
II. Een druk beklant WINKELHUIS, waarin thans handel in galanterie en ijzerwaren, met erf en tuin ten Oosten van gezegd kanaal, nabij de Vlagtwedder sluis, no. 292, gr. 10 A. 45 ca.
III. Eene BEHUIZING, waarin thans eene goed rendeerende schoenmakerij, met erf en tuin, naast het vorige, no. 291, gr. 11 a. 40 ca.
IV. BOUW- en GROENLAND naast het vorige en achter de beide vorige perc., gr. 1.70.25 H.A.
V. BOUW- en GROENLAND in de Vennen, ten Westen van gemeld kanaal, gr. 4.00.30 H.A.

Aanvaarding: gebouwen 1 Mei 1928, bouwland dadelijk na de toewijzing, groenland 1 Nov. a.s. Betaling koopsommen 1 Mei 1928.

C. C. VAN INGEN, Notaris te Wedde.

-------------------------------------

VERKOOP Harpel-Ellersinghuizen.

Op Dinsdag 18 October 1927, nam. 5 uur, zal ten huize van SCHOBER (Waterschapshuis), te Vlagtwedde, krachtens art. 1223 B. W. publiek worden verkocht:

I. Eene Boerenbehuizing met erf, tuin, bouw- en groenland gr. ong. 4.38.70 H.A., te veilen in 2 perceelen.
II. BOUWLAND 'de bovenste Markkamp' te Ellersinghuizen, gr. 3.68.40 H.A.

één en ander toebehoorende aan de wed. W. BROUWER geb. TELKAMP en kinderen.
Aanvaarding behuizing, erf en tuin 1 Mei 1928, bouwland na den oogst 1927, groenland 1 Nov. a.s.
Betaling koopsommen 1 Mei 1928.

C. C. VAN INGEN
Notaris te Wedde.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.