Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 24-08-1922

Raadsvergadering

SELLINGEN. 23 Aug. In de gehouden raadsvergadering der gemeente Vlagtwedde werden de ingekomen stukken behandeld.
Daarbij was een adres van het bestuur der Chr. school te Vlagtwedde, om gelden toe te staan voor het verbeteren van het schoolplein.
Afwijzend werd op dit verzoek beschikt, omdat uit de gemeentekas daarvoor geen gelden behoeven te worden toegestaan.

Besloten werd tot aanleg van netten voor electrische verlichting van Sellingen, Jipsinghuizen, Plaggenborg, Wollinghuizen, Vlagtwedder-veldhuis, Ellersinghuizen en Weende, onder bepaling dat de aldaar wonende landbouwers bereid zijn electrisch te dorschen. *

De rekening van het Burg. Armbestuur 1921 ontv. en uitgaven f 17.399,55 werd vastgesteld, idem die van het trambedrijf 'G.O.S.T.A.' over 1921 met een nadeelig saldo ad f 824.41½. Ook de rekening van het gemeentelijk grondbedrijf werd vastgesteld.

De voordracht voor de benoeming van leden van het college van zetters zal zijn als volgt: 1. J. Hommes, 2. A. Buining, 3. B. D. Kuipers, 4. J. Mein, 5. F. Bakker en 6. J. ter Borg, de beide eerstgenoemden traden af.
Aangenomen werd met 6 tegen 5 stemmen, de h.h. Hommes, Buining, Eelsing, Ter Borg, Kuipers en Stutvoet.

Een voorstel B. en W. om, met het oog op den financieelen nood der gemeente afwijzend te beschikken op het adres der prov. afdeeling van het Groene Kruis om een bijdrage voor bestrijding der tuberculose.

Met op één na algemeene stemmen, die van den heer Bakker, werd besloten den directeur en twee leeraren der R. H. B. S. te Ter Apel f 75,- per maand te vergoeden voor buitengewone uitgaven tengevolge van het te laat gereed komen van voor hen bestemde woningen.

Afwijkend werd beschikt met algemeene stemmen op een aanvrage van den Bond van Openbare Leeszalen en Boekerijen om een subsidie voor een ingesteld correspondentschap te Ter Apel.

Onder nadere voorwaarden zal H. Dekker te Terapelkanaal hypotheek van het rijk op een te bouwen woning worden verleend.

Ingaande 16 October a.s. werd eervol ontslag verleend aan mej. Salomons als onderwijzeres alhier.
Tot onderwijzeres te Jipsinghuizen werd benoemd mej. A. Weert. tijd. te Blijham de eenigste sollicitante.

--------------------------------------

* Nieuwsblad van het Noorden 22-06-1928

VLAGTWEDDE, 21 Juni. B. en W.. stellen voor nog tegen den as. winter het dorp Ellersinghuizen te electrificeeren.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.