Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 22-06-1906

Straatweg Vlachtwedde - Ter Apel.

Onder begunstiging van fraai weder had gisteren te Vlachtwedde het inwijdingsfeest plaats van den straatweg Vlachtwedde-Sellingen-Ter Apel.

Te ongeveer 11.30 uur arriveerde men uit Sellingen met versierde wagens, koetsen en fietsen, begeleid door de Asser stafmuziek.
Na een optocht door het dorp, waarbij zich tal van rijtuigen en fietsen aansloten, werd de reis naar Sellingen aanvaard, wat een schitterenden aanblik bood. Ongeveer 400 fietsen, waarvan de meeste versierd, en een 50-tal rijtuigen, bewogen zich op den straatweg, en de spontane uiting van de bevolking zoo vaak een der gehuchten Ellersinghuizen, Weende en Jipsinghuizen werd gepasseerd, was een teeken van de blijde stemming, die overal heerschte.
In Sellingen aangekomen, waar een oogenblik later ook de optocht uit Ter Apel arriveerde, werd plaats genomen in de daartoe opgerichte feesttent. Nadat allen gezeten waren, ongeveer 800 personen, riep de voorzitter van de feestcommissie, de heer Prins, het welkom aan de menigte toe en werd door het gemengd zangkoor 'Sellingen' het welkomstlied gezongen. Daarna werd het woord gevoerd door den heer Geerts, die de feestrede uitsprak. Op boeiende wijze deelde hij de geschiedenis van den weg mede en bracht een woord van hulde aan den heer burgemeester en raadsleden voor het kloek besluit in dezen.

Daarna werd bij monde van den heer Prins het huldeblijk uitgereikt aan burgemeester en raadsleden, om het op te hangen in de raadszaal, en werd hun de eerewijn aangeboden.
Op voorstel van den burgemeester werd vervolgens het volgend telegram aan den commissaris der Koningin gezonden: "De Raad en een groot aantal inwoners der gemeente Vlachtwedde te Sellingen samengekomen ter feestelijke inwijding van den straatweg Vlachtwedde-Ter Apel brengen U Hoog Edel Gestr. eerbiedigen dank voor de krachtige medewerking tot den aanleg van den weg."

Hierna had een bloemencorso plaats, waaraan 6 dames en 9 heeren deelnamen. De uitslag was dat prijswinnaars werden de dames:
A. Nieland, A. Kuipers. E Dijkhuizen, D. Heeres.
en de heeren:
A. Nieland, H. Meendering, A. Hesse en H. Niemeijer.
De prijzen werden met een toespraak uitgereikt door den voorzitter van het bloemencorso, den heer H. Kuiper te Vlachtwedde.

Hiermede was het dagfeest afgeloopen en begen het avondfeest met concert en een wedstrijd in het reciteeren in de feesttent, terwijl het dorp schitterend geïllumineerd was.
Alles liep in de beste orde af.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.