Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 21-12-1922

Aardappelmeelfabriek 'Westerwolde'.

Te Winschoten werd Woensdag ln 't hotel 'Wissemann' de algemeene vergadering gehouden van leden der Coöp. Vereen. 'Aardappelmeelfabriek Westerwolde', die zeer druk bezocht was.

Voorzitter was de heer L. L. Ebels, die uitvoerig toelichtte den toestand der fabriek en de oorzaken daarvan. Hij deed de belangrijke mededeeling, dat de Centrale Raiffeisenbank te Utrecht haar medewerking heeft toegezegd, om de reorganisatie regelmatig te doen plaats hebben. De heer Victor Taschl heeft een onderzoek ingesteld en komt tot de conclusie, dat de fabriek zelf best; is hij gaf wenken, waardoor de bedrijfsresultaten f 30.000,- per jaar verbeterd kunnen worden.
Spr. zette uiteen dat liquidatie uit den booze zou zijn en de aandeelhouders nog veel meer zou kosten dan de leden.

Aan het jaarverslag ontleenen we, dat de accountant van De Groninger Bank. mr. Sauer, 21 April 1922 den stand der fabriek onderzocht en wel wees op te veel losse schulden, doch niet op te veel schulden.
Op 8 Juli d.a.v. onderzocht een accountant van de Centrale Raiffeisen Bank eveneens den toestand en vond ook alles in orde.

Aan het rapport van den accountant, den heer J. A. van der Ploeg te Groningen, is nog ontleend, dat het vertrouwelijk samengaan van directeur en aardappelmeeiagenten en leveranciers groote nadeelen voor de fabriek deed ontstaan. Een agent stelde den directeur in het bezit, van een schijnfactuur, waardoor gelden aan de zaak werden onttrokken, of de directeur stelde den agent steeds in de gelegenheid zijn omzet en daardoor zijn provisie te vermeerderen.
In he bezit van den directeur werden bevonden blanco facturen van een leverancier, met het doel zich zelf met de invulling te belasten. Dat bemoeilijkte de controle zeer en levert accountant en bestuur feitelijk over aan hen, die dit wapen gebruiken.

Verschillende vragen werden gesteld, die door voorzitter, accountant en rekeningcommissie werden beantwoord. Ze liepen over het verdwijnen van ongeveer 4800 balen meel, wat moeilijk te controleeren werd genoemd, wanneer de directeur het doet voorkomen, alsof er meel in deposito is in het buitenland. Verder kwam ter sprake overvloedig personeel op het kantoor der fabriek en de vraag, of er geregeld werd gecontroleerd, hoeveel meel wordt geproduceerd, wat volgens het antwoord van een bestuurslid niet is na te gaan per dag, omdat het meel door de geheele fabriek is verspreid in bakken, op zeven en platen, etc.

Vóór de volgende punten aan de orde kwamen, stelde de heer J. T. Mellema (Beerta) voor om de vaststelling van de balans en de bestuursverkiezing aan te houden, den leveringsplicht van aardappelen in te voeren en een commissie te benoemen, die verschillende zaken onderzoekt en met 't bestuur reorganisatieplannen te ontwerpen.
Spr. wees erop dat reeds door aandeelhouders te Wedde een commissie van onderzoek werd aangewezen, bestaande uit de heeren A. Hesse, R. Loning en Abb. Zwiers. resp. te Ellersinghuizen, Wedde en Vriescheloo.

Het bestuur steunde dit voorstel, met uitzondering van dat om den leveringsplicht, dat werd aangehouden.
Alle andere voorstellen van den heer Mellema werden bij acclamatie aangenomen.

Een der leden stelde voor, voor de overige drie leden der commissie aan te wijzen de heeren J. T. Mellema, Beerta, J. L. Veeman, Bellingwolde en A. Robertus JLz. te Winschoten, die bij acclamatie werden benoemd en deze benoeming aannamen.

De heeren R. Kuper, Sellingen en J. T. Mellema stelden voor, nog een zevende lid in de commissie te benoemen en wel den heer Kraai, die bezwaar maakte, doch zich bereid verklaarde als plaatsvervangend lid op te treden en voor het geval het even aantal leden in een enkel geval op bezwaren mocht stuiten.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.