Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 21-09-1925

Aardappelmeelfabriek Westerwolde.

Te Wedde is Zaterdagnamiddag de jaarlijksche algemeene vergadering gehouden van leden der Cooperatieve Vereeniging Aardappelmeelfabriek 'Westerwolde'.
Aanwezig waren 190 leden met 284 stemmen. Voorzitter was de heer H. E. Mellema.

Aan het jaarverslag is ontleend, dat het veenbedrijf zeer onvoldoende resultaten opleverde door het terugloopen der turfprijzen.
In verband daarmee zijn 146 dagwerken turf op het veen geschat op f 5O,- per dagwerk, terwijl op 346 dagwerk in de loodsen ruim f 9.OOO,- is afgeschreven.
Daarna bedraagt het verlies nog f 7534,87, welk bedrag echter niet behoeft te worden aangezuiverd door het overschot der exploitatie op de boerderij.
Het bestuur is voornemens het veenbedrijf in te krimpen. De boerderij leverde een netto winst op van f 7.536,66, voldoende ter dekking van het tekort op de veenderij.

De aardappelmeelfabriek heeft 441.965 H.L. aardappelen verwerkt, met een gemiddeld gehalte van 377,05 gram, terwijl 637 H.L. werd gebruikt voor pootgoed.
Gefabriceerd werden 45.415 balen meel, waarvoor de exploitatiekosten bedroegen 52,71 ct. per H.L. aardappelen.

De bankschuld der fabriek verminderde van f 340.000 tot f l4O.OOO, terwijl de f 270.000 vaste schuld werd teruggebracht tot f 340.000.
Totaal is afgeschreven f 297.482,58, terwijl de boekwaarde der fabriek met bijbehooren thans is f 312.137,99.
In elf jaar werd 49 pct. afgeschreven. Dit jaar nadert de afschrijving de f 5O.OOO.

De fabriek heeft nog te vorderen van den reorganisatietijd f 59.347,88½, waarvan dubieus is een bedrag van f 20.678,84.
De netto-opbrengst van het meel bedroeg f 635.083,41, zoodat de gemiddelde prijs der aardappelen is per H.L. f 1.506 of een gehalte van 400 gram f 1,60.
Voor de aandeelhouders niet-verbouwers kon het volle kwotum aardappelen worden bijgekocht. Aan hen kan worden uitgekeerd 14 ct. per H.L. of f 28 per aandeel.

Het bestuur zegt in zijn verslag, dat het vertrouwen in de fabriek weer in normale hanen is geleid, zoodat weer aandeelen worden overgedragen.

Commissarissen brachten ook een verslag uit, waaraan is ontleend, dat de fabriek weer een goede plaats onder haar zustervereegingen inneemt. Van de f 6lO.OOO is afgeschreven f 2.975.000 of 49 pct.

Tegenover de dubieuse reorganisatievorderingen ad f 20.678,84 staat een reserve voor dubieuse debiteuren van f 29.729. Op 1 Aug. j.l. was nog f 103.300 invorderbaar.

Balans, winst- en verliesrekening, de genoemde uitkeeringen en aardappelprijzen werden goedgekeurd.

Tot bestuursleden werden herkozen de h.h. H. E. Mellema te Winschoter Zuiderveen, D. F. Hazelhoff te Blijham en A. G. Hesse te Ellersinghuizen, terwijl tot commissaris werd benoemd de heer G. Koets te Vriescheloo. Het presentiegeld voor bestuursleden en commissarissen werd vastgesteld op f 3,- per vergadering, terwijl het bij uittreding verschuldigd bedrag werd vastgesteld op f 334,- per aandeel, n.l. f 100,- voor het aandeel en f 234,- in contanten.

De voorgestelde statutenwijziging werd aangehouden, omdat geen voldoend aantal leden aanwezig was.

Voor nieuw uit te geven aandeelen werd de prijs vastgesteld op f 100,-.

Als voorloopige regeling deelde het bestuur mede, dat het maalloon voor de leden zal bedragen 3 ct. en voor de niet-leden 6 ct. per H.L.

De heer D. de Ruiter (Wedde) bracht een woord van dank aan het bestuur namens de vergadering voor de goede zorgen, aan fabriek besteed.

Daarna werd de vergadering gesloten.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.