Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 16-08-1904

Westerwolde.

Een der medewerkers van de N. R. Ct. schrijft:

Een weinig bekend maar zeer interessant gewest van Nederland is het gebied van Westerwolde, dat zich uitstrekt tusschen de veenkoloniën van Pekela en Stadskanaal in het westen en de Nederlandsche staatsgrens in het oosten. Een terrein van diluvialozandgronden, door gemis van keien en grind schier overal van de gronden in Drente uit denzelfden tijd onderscheiden. Hoewel ook de werking der gletschers van den ijstijd duidelijk in den bodem kan worden waargenomen, wordt deze in overeenstemming met de helling des bodems van het zuiden naar het noorden doorstroomd van een tweetal riviertjes, de Ruiten Aa en de Mussel Aa, die zich niet ver van Wolde vereenigen tot de breedere Westerwoldsche Aa, welke het afstroomingswater naar den Dollart voert. De gletscherrivieren hebben in de golvende terreinen des bodems tijdens den diluvialen tijdbreede rivierdalen uitgespoeld, waarbinnen de riviertjes thans alleen smalle beddingen hebben bewoond.

Vooral de Ruiten Aa slingert met speelsche bochten als een tourist zijn weg door het landschap, den talrijken zacht oploopenden heuvels der esschen van zuiver Drentsen type, welke men vindt, om haar oevers den voet bespoelend, om daarna weder terug te springen in het lage oeverland.
Aan de oevers van dit stroompje in den winter vaak wegens slechten water-afvoer een aanzienlijke breedte aannemend, vindt men een rijke afwisseling van lage oeverlanden en heuvelachtig bouwlanden, met echte natuurbosschen terwijl zoo hier en daar eenige gehuchten als 't ware neergeworpen zijn langs de oevers of op de heuvels.

Wie nog een stukje ongerepte natuur wenscht te zien met de eigenaardige, niet verknutselde, maar door aangeboren vormen en afwisseling uitmuntende schilderachtigheid, moet zich naar Vlagtwedde begeven, en vandaar een wandeling doen over Ter Wuppen, Smeerling, Ellersinghuizen en over Weende naar Vlagtwedde terug.
Die golvende dalen en vroolijke heuvels, hier met een boomgroep, daar met oude en breedgetakte en geïsoleerde eiken gekroond, vertoonen een rijkdom van licht, kleur en vormeffecten, van panorama's en beperkte lieve kijkjes als men vruchteloos elders zal zoeken.

Daarbij komt nog dat Westerwolde niet platgetreden wordt door bezoekers.
Men vindt hier een isolement, dat veel van het oude bewaard heeft in woningbouw, kleeding, zeden en gewoonten. Wel is niet alles meer wat het eens was; wel zal de nieuwe straatweg vau Vlagtwedde naar Ter-Apel, die in aanleg is, en de kanalisatie, welke tot stand zal komen, het verkeer ook hier doen toenemen, wel heeft de Westerwoldinger ook den invloed van de meer vooruitstrevende Oldambsters in de laatste kwarteeuw ondervonden, en deze zal zich er uitbreiden; maar toch kon men hier nog vele jaren een stuk onbedorven natuur aanschouwen, voor schilders schooner dan de Brabantsche dorpen, in enkele opzichten herinnerende aan die van den Hondsrug en van het Gooische Laren.

Westerwolde is een land dat meer gekend dient te worden in Holland en de overige provincién, bij hen, die in den zomer rust en genot willen smaken in de vrije natuur.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.