Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 15-10-1902

Stad en Dorp

In de aanstaande wintervergadering der Provinciale Staten dezer provincie zullen onder meer de volgende zaken worden behandeld:

1. Een voordracht, strekkende om de aan de commissie van toezicht op de proefvelden in de provincie Groningen te verleenen bijdragen in de kosten van aanleg en exploitatie van proefvelden te veranderen in een vaste jaarlijksche subsidie van f 750,-.

2. Een voorstel van Gedep. Staten, om aan de gemeente Vlagtwedde een subsidie te verleenen van 55 pct. in de kosten van aanleg van een klinkerstraatweg van Vlagtwedde af, langs Ellersinghuizen, over Weende, Jipsinghuizen, Sellingen, Ter Borg, Laude, Ter Walslage, Ter Wisch en Ter Haar naar Ter Apel, niet te boven gaande de som van f 101.819,85, o.a. op voorwaarde, dat op den aan te leggen weg geen tolheffing geschiede.

---------------------------------------

Nieuwsblad van het Noorden 12-11-1902

Stad en Dorp

12. a. Voordracht van Ged. Staten, tot het verleenen van subsidie aan de gemeente Vlagtwedde in de kosten van aanleg van eenen straatweg van Vlagtwedde naar Ter Apel.

b. Nadere voordracht als boven, betrekkelijk voorsz. onderwerp. Voorgesteld wordt om te besluiten een subsidie te verleenen van 55 pct. in de kosten van aanleg van een klinkerstraatweg van Vlagtwedde af, langs Ellersinghuizen, over Weende, Jipsinghuizen, Sellingen, Ter Borg, Laude, Ter Walslage, Ter Wisch en Ter Haar naar Ter Apel, niet te bovengaande de som van f 101.819,85, onder voorwaarden.

Rapporteur de heer mr. J. A. Feith.
De C. A. adviseert tot aanneming der voordracht.

---------------------------------------

Nieuwsblad van het Noorden 19-11-1902

Stad en Dorp

12. Voordracht van Ged. Staten tot het verleenen van subsidie aan de gem. Vlagtwedde voor den aanleg van een straatweg van Vlagtwedde naar Ter-Apel.

De C. A. adviseert tot aanneming der voordracht, welke strekt om eene subsidie te verleenen van 55 pct, niet te boven gaande de som van f 101.819,85.

Hierbij is het volgende amendement ingekomen van den heer L. H. Dijkhuis, lid van Ged. Staten.
Ondergeteekende stelt voor niet te besluiten overeenkomstig het voorstel van de Ged. Staten, doch te besluiten:
"aan de gemeente Vlagtwedde een subsidie te verleenen van ten hoogste tachtigduizend gulden (f 80.000), in de kosten van aanleg van eenen klinkerstraatweg van Vlagtwedde af, langs Ellersinghuizen, over Weende, Jipsinghuizen, Sellingen, Ter Borg, Laude, Ter Walslage, Ter Wisch en Ter Haar naar Ter Apel, - of - in de kosten van aanleg van eenen grind-keislag-weg daarlangs, met of zonder klinkerbestratingen door de bebouwde kommen van de genoemde dorpen en gehuchten, een of ander uit te voeren naar een vooraf door de Ged. Staten goed te keuren bestek en begrooting van kosten, met dien verstande, dat het uit te keeren subsidie in geen geval meer zal bedragen dan 55 pct., van de gemaakte kosten van aanleg van den weg, en verder onder dezelfde voorwaarden als waaronder Ged. Staten voorstellen een subsidie te verleenen, met deze wijziging, dat het daarin voorkomende woord 'straatweg' telkens worde vervangen door 'kunstweg'.

De heer Dijkhuis licht zijn voorste toe.
Spr. wijst er op dat er in de toekomst van den weg geen druk gebruik zal worden gemaakt. De weg loopt in een zeer onbewoonde streek. In de voordracht is de onderhoudslast voor de gem. Vlagtwedde te breed uitgemeten.
De weg behoeft ook niet zoo breed te zijn.

De heer Mulder zal voor het voorstel Dijkhuis stemmen.
De heer Dijkema verheugt er zich over dat Ged. Staten op zulk eene royale wijze Westerwolde met een weg willen begiftigen. Geld is daar niet.
De breedte van den weg acht spreker ook goed. Wordt het amendement van den heer Dijkhuis aangenomen, dan vreest spr. voor eene subsidie van het rijk. Er bestaan alle redenen om het amendement te verwerpen.

De heer Hommes zegt, dat het amendement Dijkhuis de vraag stelt: wil men den weg ja dan neen.
Het bestuur van Vlagtwedde zal zich wel driemaal bedenken, alvorens in te gaan op het voorstel Dijkhuis, waardoor de onderhoudskosten met f 1290,- verhoogd zullen worden. Spr. gelooft dat de weg in de toekomst juist veel te lijden zal hebben, gezien de kanalisatie van Westerwolde.
We zien ook dat smalle wegen veel kosten veroorzaken. Met het oog daarop heeft de ingenieur voorgesteld om aan den weg eene breedte te geven van 3.40 M. De financiëele toestand der Gem. Vlagtwedde is sedert 1895 er niet beter op geworden. De gemeente Groningen ook heeft belang bij den aanleg, omdat hare bezittingen daar zeer in waarde zullen vermeerderen. Spr. ontraadt ten zeerste de aanneming van het amendement.

De heer Oterdoom vindt het mooi van den heer Dijkhuis, dat hij op definanciën der provincie wil letten, maar we moeten niet vergeten, dat we aan arme gemeenten ook tegemoet moeten komen door het verleenen van een subsidie, vooral ook wanneer we te doen hebben met eene gemeente, de grootste in de provincie, die tot nog toe niet ruim door de prov. is behandeld. De heer Dijkhuis mag een vriend van Westerwolde zijn, maar in zijn amendement toont hij dat niet. Had hij een billijk amendement willen voorstellen, dan had hij niet aan de 55 pct. subsidie, maar aan de breedte van den weg moeten tornen. Vlagtwedde moet ook in het verkeer worden opgenomen.
Spr. wijst er op, dat steeds werd uitgesteld het geven van een subsidie aan de gem. Vlagtwedde. Laten we door een zuren appel heen bijten, met de gedachte, dat we nu ook iets doen voor eene gemeente, die lang reeds is ten achter gesteld.

De heer Westerdijk motiveert zijn stem voor het am. Dijkhuis. Spreker wil gaarne medewerken om Westerwolde's levenskracht tot ontwikkeling te brengen, maar niet eene luxe ten toon te spreiden. Waar rijke polderstreken zich mede tevreden stellen, daar kan het arme Vlagtwedde het ook wel mee doen. In het noorden klaagt men niet over wegen van 2½ M. breedte en spr. weet uit ervaring dat de onderhoudslast van zoodanige wegen niet meer bedraagt. Spr. wil wel medewerken dat rijkere gemeenten iets afstaan aan de armere zusters, maar dan ziet spr. de noodzakelijkheid er niet van in dat die 'bedeelden' groote luxe ten toon spreiden. Had Vlagtwedde den weg zelf moeten leggen en onderhouden, dan had het ongetwijfeld niet een straat-, maar een kunstweg gekozen.
Een grintweg is belangrijk goedkooper dan een straatweg. Hier in Westerwolde bestaat een bijzonder motief, om een kunstweg te leggen omdat hij parallel loopt met het kanaal. Men verkeert daardoor in zeer gunstige omstandigheden. Uit een kaart van den Wielrijdersbond is spr. gebleken dat in het Oostelijk deel van ons land en in Brabant, zandstreken dus, meer kunst- dan straatwegen liggen. Met het oog op het weinige vervoer zal grint ook zeer voldoende zijn; de vrachten der landbouwers toch zullen langs het kanaal vervoerd worden. Het is merkwaardig dat men steeds verder gaat met de luxe in dit opzicht.
Spr. wijst nog op het feit dat de provincie tot over de ooren in de schuld zit. Westerwolde heeft tot nog toe weinig voor de provincie bijgedragen.

De heer Van Dijk zal tegen het am. Dijkhuis stemmen, Vlagtwedde is arm. De breedte van den weg, zooals in de voordracht wordt aangegeven, is de juiste. De draagkracht van Vlagtwedde was geringer geworden, omdat het niet in het verkeer was opgenomen. De provincie heeft verplichtingen aan die streek. In de polderstreken zijn wegen aangelegd ten bate vau die streek zelf.
Door den weg in Vlagtwedde, zal het verkeer naar Drente er ook beter op worden. De schuld van de provincie ligt aan het vroegere geslacht. De draagkracht der provincie is nog groot genoeg.

De heer Sijpkens apprecieert de goede bedoeling van den heer Dijkhuis, die zorgen wil voor de financiën. Spreker herinnert er aan, dat er in den raad van Vlagtwedde een minderheid bestaat, die tegen het aanleggen van den weg is.
Daardoor ook wordt het gevaar, dat er geen weg zal komen, grooter, Spreker betwijfelt het geen oogenblik, dat, wanneer de provincie in hetzelfde geval verkeerde als de gemeente Vlagtwedde, zij, met het advies van den hoofdingenieur voor haar, niet zou aarzelen om een straatweg aan te leggen.
Is het buitengesloten, dat, wanneer in Westerkwartier straatwegen lagen, de wegen daar beter zonden zijn. Ged. Staten zijn bij het denkbeeld gebleven, dat zij Vlagtwedde flink willen helpen.
Waar we de ervaring hebben opgedaan, dat verharde wegen de welvaart hebben verhoogd, daar spijt het spr. niet dat Ged. Staten een hoog subsidie willen toestaan. Vergelijken we andere deelen der provincie, dan vragen we: wat heeft Vlagtwedde gekregen. Dat is niet veel. Laten we de weldaden, aan anderen bewezen, gedenken, om anderen die ook deelachtig te doen leggen. De weg kan een hoofdader worden, waardoor Westerwolde tot bloei kan worden gebracht.

De heer Feringa wijst op den toestand van den weg te Boerakker, die lang niet vergeleken kan worden bij de grintwegen. In 't Westerkwartier heeft men uitstekende grintwegen. Straatwegen zijn ook goed, wanneer ze maar uitstekend worden onderhouden. Wanneer wij kunnen ervaren, dat grintwegen, die goed voldoen, weinig kosten, dan ziet spr. niet in waarom we zulke wegen niet zouden nemen. Westerwolde zal er ons later dankbaar voor zijn. Spr. raadt de aanneming van het amendt. Dijkhuis aan.

De heer Dijkhuis wijst er nog op dat de ervaring heeft geleerd dat klinkerwegen zeer duur in onderhoud zijn.
Een subsidie is geen gift, maar eene ondersteuning voor de uitvoering van een werk, waardoor de algemeene belangen der prov. zullen worden gediend.
Spr. blijft de aanneming van zijn amendement aanbevelen.

De heer Westerdijk zegt dat het materiaal van den weg, doordat in Westerwolde zand ligt, niet aan de voertuigen zal blijven hechten. In Uithuizermeeden kost het onderhoud van de kunstwegen, inclusief het salaris van den wegwerker, nog geen 15 cent per strekkenden meter, wat in de gemeente Slochteren, volgens opgave van den heer Broekema, ook het geval is.

De heer Oterdoom zegt, dat van het kanaal geen gebruik zal kunnen worden gemaakt, vóórdat de Ruiten A is overbrugd, wat met vele moeilijkheden gepaard zal gaan. Men moet eerst de toestanden in Westerwolde kennen, alvorens te kunnen oordeelen.

De heer Sijpkens antwoordt nog in het kort.

Het amendement L. H. Dijkhuis in stemming gebracht wordt aangenomen met 23 tegen 21 stemmen.
(Vóór de heeren: Welt, Dojes, Coolman, Nauta, Huizinga, Boerema, Zijlma, L. H. Dijkhuis, Mulder, Tichelaar, Bruins, v. Royen, Broekema, J. H. Feith, Knotnerus, Hopma, Schuiringa, Feringa. Siccama, Kooi, v. Panhuys, Wiersurn, Westerdijk.)

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.