Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 02-10-1915

Verkoop Landerijen Vlagtwedde.

Notaris FONTEIN, te Winschoten, zal op Donderdag den 28en October 1915, des namiddags vier uur, ten huize van den logementhouder A. J. SCHOBER, (Waterschapshuis, te Vlagtwedde), ten verzoeke van de familie BOELENS-HESSE, publiek veilen, en 14 dagen daarna finaal verkoopen:

De volgende landerijen gelegen onder Weende en Ellersinghuizen, gemeenten Vlagtwedde en Onstwedde, als:
I. 4.90.60 H.A. ontgonnen Land 'Het Osseveld'.
II. 11.77.00 H.A. veengrond 'Kiel boven de Lokstreek', in perceelen.
III. Een veenplaats boven 'de Wienbossen', groot 16.27.80 H.A. in perc.
IV. Een veenplaats. boven 'de Wolfslaagte' groot 35.46.50 H.A. in perceelen.
Perc. II. II en IV, komen te liggen aan een aan te leggen wijk tusschen Jipsinghuizen en Weende.
V. Een veenplaats aan het Musselkanaal, groot 9.19.35 H.A. in perceelen.
VI. Een veenplaats. groot ongev. 12 H.A. gelegen in het 'Weenderveen' aan het land van de 'Aardappelmeelfabriek Musselkanaal en omstreken', bij voorgaand perceel.
VII. Een veenplaats aan het Musselkanaal, groot 7.05.88 H.A. in perceelen.
VIII. 3.31.85 H.A. groenland, 'de Blekslage' aan het Musselkanaal, in perceelen.
IX. 2.33.70 H.A. groenland 'de Bril' in de onmiddellijke nabijheid van het kanaal.
X. 2.65.70 H.A. groenland 'de Nieuwkamp', gelegen als voren.
XI. 2.93.04 H.A. groenland 'de Weiten', gelegen als voren.
XII. 6.32.19 H.A. groenland 'de Braakkamp', bij de Sluis te Harpel.

Aanwijs doet de heer G. BOELEMS te Weende.
Veilingsboekjes zullen tijdig verkrijgbaar worden gesteld.

Notaris FONTEIN.

------------------------------------------------------------

Verkoop Westerwolde

Op Dinsdag 10 October 1915, des nam. één uur, zullen ten verzoeke van den heer HARM A. WUBS te Ellersinghuizen, ten huize van SCHOBER (Waterschapshuis) te Vlagtwedde, in één zitting publiek worden verkocht:

2 Boerenbehuizingen, met landerijen in de gemeenten Vlagtwedde (Ellersinghuizen, Weende, nabij Vlagtwedde, Harpel, Blekslege, Nieuwe Poldert, Renneborg), Onstwedde (Smeerling, Metbroek, Mussel) en Wedde, breeder omschreven in verkoopboekjes, verkrijgbaar ten huize van verkoop en ten kantore van

C. C. VAN INGEN,
Notaris te Wedde.

------------------------------------------------------------

Verkoop Westerwolde

Wegens langdurige mobilisatie.

Op nader te bepalen tijd en plaats, ten verzoeke van den heer E. LUTH te Weende, publiek worden verkocht:

Een flinke, voor weinige jaren nieuw gebouwde BOERENBEHUIZING met 37 H.A. best Groen- en Bouwland te Weende aan den straatweg bij Vlagtwedde.

15000 gulden kan naar 4½ pct. als eerste hypotheek beleend blijven.

Inmiddels uit de hand te koop.
Te bevragen ten kantore van
C. C. VAN INGEN,
Notaris te Wedde.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.