Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Nieuwsblad van het Noorden 01-03-1929

Gemeenteraadsvergadering

SELLINGEN, 27 Febr. In de gehouden raadsvergadering werd het verzoek van het bestuur der bijz. school te Weite, om beschikbaarstelling van de benoodigde gelden voor uitbreiding school en aanschaffing schoolmeubelen op advies van B. en W. ingewilligd.

Het z.g. tusschencontract betreffende levering van electrischen stroom door het Prov. Electr. Bedrijf werd verlengd.

De verordening op de keuring van waren ingevolge de Warenwet werd overeenkomstig 't voorstel-B. en W. gewijzigd.

Overeenkomstig 't voorstel B. en W. werd in verband met den aanleg van een weg te Terapel besloten tot heffing eener belasting ingevolge art. 242 der Gemeentewet.

De heer F. A. Beins, burgemeester, werd benoemd tot vertegenwoordiger der gemeente in de vergaderingen der N.V. Ontginnings Mij.

De tijdelijke benoeming der onderwijzeres mej. Kruize werd in een vaste omgezet.

Vastgesteld werden overeenkomstig art. 101 der L. 0.-wet over 1929 de voorschotten 1929 voor de bijz. scholen, berekend naar f 8,lO per leerling.

Overeenkomstig de Landarbeiderswet werden voorschotten toegezegd aan A. Scholtens Jzn. te Zuidveld f 2.250 en H. Dreves te Ellersinghuizen f 2.650.

Tot wijziging der begrooting 1928 en vaststelling van het 2e suppl. kohier der belasting op de honden werd besloten.

Bij het betoog van den heer D. de Groot, om vollen steun aan de werkloozen te verleenen, zei de burgemeester dat alles wordt gedaan om in den noodtoestand te voorzien.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.