Ellersinghuizen

Ellersinghuizen, buurtschap in het Westerwoldse landschap.

In de krant

Groninger courant 20-07-1856

Aanzienlijke som geld ontvreemd

Op den 17den dezer werd door een vermogend landbouwer te Ellersinghuizen bij Vlagtwedde bij den heer burgemeester dier gemeente aangifte gedaan, dat hij dienmorgen ontdekt had, dat hem uit een pulpitrum een kistje met de aanzienlijke som van welligt f 1.500 a f 2.000 was ontvreemd, zonder dat er eene inbraak had plaats gevonden en zonder dat hij konde opgeven wanneer de diefstal was geschied, daar hij sedert j.1. Vrijdag niet bij de geldkist was geweest.

Door den burgemeester werd dadelijk een onderzoek in het werk gesteld, waaruit hij meende te moeten opmaken, dat een der dienstknechten van den bestolene niet vreemd aan dit feit was.
Bij de opening zijner kist bleek dan ook, dat dit vermoeden niet ongegrond was, want onder de kleederen beneden in zijne kist vond men het kistje met geld.

De knecht gaf aanvankelijk voor, niet te weten, hoe het in zijne kist was gekomen, maar beleed toch later zijne schuld.
De jeugdige misdadiger werd vervolgens gevankelijk naar Winschoten opgebragt, tot groote smart zijner naastbestaanden.

 

 

© ellersinghuizen.nl - disclaimer - Deze site bestaat uit 84 pagina's.